Naar inhoud

Meer info

Affichebeleid

Het gemeentebestuur stelt via de jeugddienst afficheborden ter beschikking. Elk metalen affichebord is met kaders ingedeeld in zes vakken van het formaat A1 (drie vakken per rij, twee rijen boven elkaar).

Dit houdt in dat in elk vak ofwel 1 LIGGENDE affiche A1, 2 affiches A2 of vier affiches A3 moet worden geplakt. Géén affiches A4, wegens onleesbaar voor fietsers en auto’s.

Wie mag affiches plakken

De afficheborden staan ter beschikking van:

 • doelgroep 1: reglementair aangevraagde fuiven en alle andere activiteiten die in Mol plaatsvinden en georganiseerd door zowel jeugd-, sport-, cultuur-, socio-culturele verenigingen,
 • doelgroep 2: activiteiten die plaatsvinden in de buurgemeenten Balen, Dessel, Meerhout, Retie, Geel, Lommel en Arendonk.

Affiches van activiteiten van buiten deze buurgemeentes mogen niet op de plakborden gehangen worden.

Hoe een vak reserveren op de afficheborden

Elke vereniging die een fuif organiseert of elke vereniging die een andere activiteit organiseert, kan online, via deze link een vak reserveren voor maximum drie weken. In deze periode krijgt deze vereniging het recht én de plicht om dit vak op alle borden met zijn affiches te beplakken. Een week loopt van zondag tot zondag.
Werkwijze

De aanvragen dienen te gebeuren door het invullen van het reservatieformulier op de website. De aanvraag vermeldt minimaal de titel en datum van het evenement, de organiserende vereniging, de gegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mail) van een contactpersoon en de periode waarin de vereniging de affiches wil uithangen.

 • Doelgroep 1 - kan vanaf 12 maanden voor het ingaan van de activiteit een vrij vak reserveren.
 • Doelgroep 2 - krijgt de kans om ten vroegste drie maanden voor de activiteit een vrij vak te reserveren.

De reservering is pas definitief na een schriftelijke bevestiging van goedkeuring via e-mail door de jeugddienst.

Bij gelijktijdige of overlappende aanvragen, krijgt de eerste aanvraag (datum en uur van aanvraag) voorrang.

Belasting

Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle voorschriften. Bij onrechtmatig overplakken wordt de vereniging vanaf de vaststelling een jaar uitgesloten . De beslissing tot uitsluiting wordt genomen door het college van burgemeester en schepenen.

Het zonder toestemming plakken van affiches op de gemeentelijke afficheborden wordt beschouwd als sluikstorten. Voor de verwijdering hiervan wordt een belasting aangerekend volgens het geldende belastingsreglement.

Aansprakelijkheid

Het gemeentebestuur van Mol kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de affiches, voor ongevallen of eventuele andere schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van het affichebord. De gebruiker doet hiervoor afstand van verhaal ten opzichte van het gemeentebestuur. Bij het aanplakken moeten alle verkeersvoorschriften worden nageleefd.

Sancties

Overtredingen op dit reglement worden gesanctioneerd met gemeentelijke administratieve sancties overeenkomstig artikel 3.4 §5 van het Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Wat moet je vermelden op je affiche?

Op elke affiche moet je de verantwoordelijke uitgever vermelden met naam, adres en telefoonnummer.

Waar mag je affiches plakken om een fuif, optreden e.d. bekend te maken?

Je mag enkel aanplakken op plaatsen die door de gemeente bestemd zijn voor het aanplakken (voor Mol op de plakborden) en op private plaatsen als je de schriftelijke toestemming hebt van de eigenaar of gebruiksgerechtigde. Uiteraard is het plakken op elektriciteitscabines, privé-eigendommen, bushokjes en dergelijke uit den boze en strafbaar. Wild plakken is sowieso strafbaar.

Indien affiches wild geplakt zijn, zal men indien mogelijk (bijvoorbeeld bij betrappen op heterdaad) eerst de plakker aanspreken. Indien de plakker niet gekend is, dan zal de verantwoordelijke uitgever aangesproken worden, in tweede instantie de organiserende vereniging en in laatste instantie de drukker. De verantwoordelijke uitgever moet een meerderjarige inwoner van België zijn. Hij/zij moet met volledige naam en adres op de affiche vermeld worden. Wild plakken van affiches wordt strafrechterlijk vervolgd en beboet.

TIP : Vermijd bij het aanplakken dat je affiches van andere verenigingen overplakt. Indien je merkt dat een andere vereniging jouw affiche, in het voor jou gereserveerde vak, heeft overplakt, geef je dit door aan de jeugddienst.

TIP:
Het is mogelijk dat andere gemeenten een apart reglement hebben in verband met het aanplakken van affiches. Vooraleer je begint te plakken moet je dit eerst nagaan.

TIP:
Zorg na de fuif voor opruiming, zeker van de publiciteitsborden, deze moeten drie dagen na de fuif verwijderd zijn.  De affiches op de afficheborden mogen blijven hangen.

Aanplakborden in Mol

Klik hier om foto's te bekijken van de locaties.

 1. Locatie Borgerhoutsedijk > Mol-Ginderbroek (komende van Meerhout richting ring van Mol)
 2. Locatie Brandstraat > Mol-Ginderbuiten (aan de muur van de parking van de kerk)
 3. Locatie Gompelbaan > Mol-Gompel (net over de spoorweg komende van de Rozenberg)
 4. Locatie Hofstede (spoorweg Millegem) > Mol-Millegem (net voor de spoorweg komende van Millegem)
 5. Locatie Parochiecentrum Achterbos > Mol-Achterbos
 6. Locatie kerkplein Ezaart > Mol-Ezaart (plaats van vroegere plakzuil)
 7. Locatie Kruisven (zandpad school TISP) > Mol-Centrum
 8. Locatie Nieuwstraat – De Biststraat > Mol-Centrum (plaats van vroegere plakzuil)
 9. Locatie Sluisstraat/Katerat > Mol-Sluis
 10. Locatie St. Apollonialaan – Keirlandse Zillen > Mol-Centrum
 11. Locatie kruispunt Turnhoutsebaan – Bossestraat > Mol-Centrum
 12. Locatie Wandelweg (langs De Nete) > Mol-Centrum (ter hoogte van het speeltuig aan het Wolhuisje)
 13. Locatie Boeretang > Mol-Donk (tegenover splitsing met Em. Becquaertlaan en Kerkhoflaan)
 14. Locatie kruispunt Sun Parks > Mol-Rauw
 15. Locatie Statieplein aan voetgangerstunnel > Mol-Centrum
 16. Locatie Hofstraat (voor ingang fietstunnel)
 17. Locatie Tennislaan > Mol-Wezel

Om een overzicht van de locaties van de afficheborden te krijgen, klik je in de oranje balk (helemaal onderaan op de homepagina van onze site) op 'Stratenplan' bij de locaties (links van het plannetje) ga je naar 'Locaties afficheborden'. Hier kan je de locaties één voor één opzoeken op het plannetje.

Waar mogen publiciteitsborden gezet worden?

In Mol kan je tijdelijke publiciteitsborden plaatsen. Hiervoor moet je wel de toelating van het college van burgemeester en schepenen krijgen. Dit kan je doen door het aanvraagformulier Plaatsing van tijdelijke publiciteitsborden in te vullen.

Door het nieuwe affichebeleid mogen er GEEN borden meer langs de gewestwegen geplaats worden.  De vergunning voor gemeentewegen geldt 14 dagen voor het evenement en tot 3 dagen erna. Overtredingen worden strafrechtelijk vervolgd en beboet. Er mogen geen verkeerstekens afgebeeld zijn op de borden of affiches en fluorescerende affiches moeten op minstens 75 meter afstand van verkeerslichten geplaatst worden. Aan volgende voorwaarden moet voldaan worden:

 • De oppervlakte van de borden mag maximaal 3 m² bedragen;
 • De tekst op het bord mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement;
 • Op de borden moet de naam en het adres van de verantwoordelijke uitgever (dit moet een fysiek persoon zijn) vermeld worden;
 • De borden moeten op afzonderlijke steunen worden aangebracht en mogen in geen geval aan bomen, verkeersborden, verlichtingspalen of andere openbare goederen worden bevestigd;
 • De affiches mogen niet op wit papier gedrukt zijn;
 • Het vrij zicht op de weg en op de signalisatie mag niet worden belemmerd, inzake de kleuren en de helderheid, de verkeersveiligheid en de zichtbaarheid, inrichtingen aan te brengen die de bestuurders verblinden of misleiden, die geheel of gedeeltelijk – verkeerstekens voorstellen of nabootsen, die van op enige afstand met deze tekens verward kunnen worden of die op enige andere wijze de doelmatigheid van reglementaire tekens aantasten;
 • De borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen;
 • De reclameborden moeten voorzien zijn van de met taks overeenstemmende fiscale zegels of indien vrijgesteld, het desbetreffende koninklijk besluit en artikel vermelden;
 • Er wordt enkel toestemming gegeven voor borden die op openbaar domein worden geplaatst.

Op privé-gronden mogen borden worden gezet mits toestemming van de eigenaar. Wanneer deze zichtbaar zijn van de openbare weg, dient er ook een aanvraag ingediend te worden.

Om wildgroei te voorkomen geeft het gemeentebestuur enkel toestemming voor evenementen die binnen ons grondgebied plaatsvinden. Een aanvraag hiervoor doe je minimum drie maanden voor de activiteit.

Een promo-aanhangwagen valt ook gedeeltelijk onder deze wetgeving, maar mag maximum 3 uur na elkaar op dezelfde plaats gestationeerd worden.