Naar inhoud

Praktisch

Jeugddienst

Markt 28


Tel. 014 33 05 30
E-mail

Meer info

Jeugdraad, subsidie

Wat?

Het gemeentebestuur geeft subsidies om het jeugdwerk in onze gemeente te ondersteunen.

Voor wie?

De door de gemeente erkende adviesraad voor jeugd die voldoen aan de kenmerken en voorwaarden.

Voorwaarden?

 • de financiële bijdrage per deelnemer moet in elk geval billijk en matig zijn;
 • er moet een EHBO-koffer aanwezig zijn, met een uitrusting die in verhouding staat tot het aantal deelnemers;
 • er moeten min. 10 jeugdraden per jaar voorzien worden;
 • er dient gestreefd te worden naar een raad van bestuur die representatief is voor het Molse jeugdwerk;
 • Voor elke activiteit die door de Raad van Bestuur wordt georganiseerd, moet een activiteitensubsidieaanvraag ingediend worden;
 • Er kan een basissubsidie van maximum 2500 euro aangevraagd worden. Hiervoor moet met financiële stavingsstukken kunnen aangetoond worden dat het bedrag van de werkingstoelage volledig besteed werd aan uitgaven voor activiteiten en vormingen of andere initiatieven die rechtstreeks ten goede komen aan het Molse jeugdwerk, desgevallend verminderd met eventuele inkomsten. De 25% van de kosten die  zelf gefinancierd dienen te worden bij goedkeuring van de activiteitensubsidies, komen hiervoor in aanmerking. Kosten voor de reguliere werking, drank en etenswaren komen niet in aanmerking;
 • Indien het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van het boekjaar van de vzw positief is, dient de vzw het daaropvolgende jaar hiermee een actie te organiseren ten voordele van de jeugd of het bedrag uit te keren aan een niet-commerciële vereniging die initiatieven ontwikkeld ten voordele van de jeugd;
 • De jeugdraad dient zich te houden aan het uitvoeren van haar taken, voorzien in de reglementen ter verdeling van de subsidies voor het plaatselijk jeugdwerk;
 • De jeugdraad moet voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid.

Hoe aanvragen?

De aanvraagformulieren worden jaarlijks opgestuurd naar de verantwoordelijke.

Afhandeling?

 • Aanvraag:
  Bezorg het aanvraagformulier aan de gemeentelijke jeugddienst voor 1 september;
 • Verbintenis:
  Maak alle door de gemeente Mol gevraagde inlichtingen en documenten over;
 • Gesprek:
  Vertegenwoordiger van het betrokken jeugdwerkinitiatief en de jeugddienstmedewerker, overlopen voor 1 oktober samen het subsidiedossier;
 • Dossier:
  De mogelijkheid bestaat om dit dossier samen op te maken met de jeugddienstmedewerker. De inhoud staat vermeld onder artikel 4 van het betreffende reglement basistoelage.

Alle subsidiedossiers moeten uiterlijk op 1 oktober op de gemeentelijke jeugddienst binnen zijn.  Alle aanvragen worden aan de jeugdraad ter advies voorgelegd op basis van een gemotiveerd verslag van de gemeentelijke jeugddienst.